EN
RayClouds Photoelectric Technology Co.,Ltd.

规格

型号

H600-D50

H600-D60

H1200-D50

H1600-D50

温度范围(ºC)

50~600

100~600

50~1200

500~1600

口径(mm)

50

65

50

50

发射率

0.999

0.998

0.998

0.998

稳定性(ºC)

0.1

0.1

0.1

0.1

均匀性(ºC)

±(0. 15与0.15%t的大者)

标准器测温孔

控制器显示精度(ºC)

0.1

0.1

0.1

1

 *规格参数与外观有可能在没有预先通知的情况下予以变更,恕不另行通知。联系我们